ေဆးလိပ္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္း ကုန္ပစၥည္း 96 ခုရွာေတြ႕ပါသည္