ေကဘယ္လ္ ၾကိဳးမ်ား ကုန္ပစၥည္း 43 ခုရွာေတြ႕ပါသည္

မ်က္ႏွာျပင္ အရြယ္အစား