အဖြဲ႕၀င္တစ္ေယာက္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ရန္


  11% ထိ ရရွိႏိုင္မည္႕ ေကာ္မရွင္

  သင္၏ ဆိုရွယ္မီဒီယာ အေကာင့္/ဘေလာ့ဂ္ အတြက္ ဆြဲေဆာင္မွဳ အရွိဆံုး ေၾကာ္ျငာ ဘန္နာမ်ား

  အခ်ိန္မေရြး အေထာက္အပံ႕ေပးမည္႕ အကူအညီ




ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္သလဲ


 • ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ ၀ဘ္ဆိုဒ္မွ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အေရာင္းျမွင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ shop.com.mm ၏ အဖြဲ႕၀င္တစ္ေယာက္ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။ သင္၏ ၀ဘ္ဆိုဒ္မွ တဆင့္မွာယူေသာ ေအာ္ဒါတိုင္းအတြက္ ေကာ္မရွင္ ရယူႏုိင္ပါသည္
 • ဘယ္သူေတြ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မလဲ?ကိုယ္ပိုင္ ၀ဘ္ဆိုဒ္၊ ဘေလာ့ (သို႕) ေဖ့စ္ဘြတ္၊ တြစ္တာ၊ ဂူဂဲလ္ အစရွိသည္႕ ဆိုရွယ္ မီဒီယာ အေကာင့္ တစ္ခုရွိရုံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္
 • ၁. အဖြဲ႕၀င္တစ္ေယာက္အျဖစ္ ပူးေပါင္းပါ

  ၂. ႏွစ္သက္ရာ ပစၥည္းတစ္ခု ရွာေဖြပါ

  ၃. ပစၥည္းအား ေၾကာ္ျငာေပးပါ

  ၄. ပစၥည္း ေရာင္းရမရ စစ္ေဆးပါ

  ၅. ေကာ္မရွင္ ရယူလုိက္ပါ

ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေငြေခ်ျခင္း


အက်ိဳးအျမတ္မ်ား-
 • 11% အထိ ရရွိႏုိင္မည္႕ ေကာ္မရွင္
 • သင္ေၾကာ္ျငာထားေသာ ပစၥည္းကို ကလစ္ႏွိပ္ခ်ိန္မွ ရက္30 အတြင္း ၀ယ္ယူသူ ရွိလွ်င္ ေကာ္မရွင္ ခံစားခြင္႕ရပါမည္
 • (ျပည္တြင္း) ဘဏ္မွတဆင့္ ေငြလႊဲေပးမည္ျဖစ္သည္
 • အထူးေကာ္မရွင္မ်ားလည္း ခံစားခြင့္ရွိႏုိင္သည္
 • ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ထံမွ အကူအညီကိုလည္း အျပည္႕အ၀ ရယူႏုိင္ပါသည္
 • ပံုမွန္ ေၾကာ္ျငာေပးျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္ ပိုမုိရရွိႏုိင္ပါသည္
 • Quality Click interface ျဖင့္ သင္ရရွိသည္႕ ေငြပမာဏကို လြယ္ကူစြာ စစ္ေဆးႏုိင္ပါသည္

ေၾကာ္ျငာ မီဒီယာ


ေၾကာ္ျငာ ဘန္နာမ်ား


၁. shop.com.mm ၏ ေၾကာ္ျငာမီဒီယာ မ်ားမွ    ႏွစ္သက္ရာကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။


၂. မွတ္ခ်က္။ သင္ရည္ရြယ္ရာ ကုန္ပစၥည္းအလိုက္     ဘန္နာကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

စာသားမ်ားျဖင့္ လင္ခ့္ခ်ိတ္ျခင္း


သင့္စိတ္ၾကိဳက္ စာသားမ်ား ေရြးခ်ယ္၍ တင္ျပီး သင့္ visitors မ်ားကို ကလစ္ႏွိပ္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။
ဥပမာ။ shop.com.mm တြင္ ေနာက္ဆံုးေပၚ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ား ၀ယ္ယူႏုိင္ပါၿပီ!!!


ကုန္ပစၥည္း သတင္း

ကုန္ပစၥည္း၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္႕စံုစြာ တင္ျပျခင္းျဖင့္ အေရာင္းတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။


အျခားသိလုိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စံုစမ္းရန္ ေအာက္ပါအတုိင္း ဆက္သြယ္ပါ


+၉၅ ၉ ၇၈၄ ၂၃၀ ၇၀၉