ေက်းဇူးျပဳ၍ ဆိုဒ္/အေရာင္ ေရြးပါ
Black Purple
Ks  185,000