ေက်းဇူးျပဳ၍ ဆိုဒ္/အေရာင္ ေရြးပါ
Black White
Ks  95,000