ေက်းဇူးျပဳ၍ ဆိုဒ္/အေရာင္ ေရြးပါ
မီးခိုးေဖ်ာ့ မီးခုိးရင့္ မေဟာ္ဂနီ
Ks  126,000