စက္ပစၥည္းမ်ား ကုန္ပစၥည္း 1631 ခုရွာေတြ႕ပါသည္

အမွတ္တံဆိပ္
အထူးဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား