ကားႏွင့္ဆုိင္ကယ္သံုးပစၥည္းမ်ား ကုန္ပစၥည္း 252 ခုရွာေတြ႕ပါသည္

အမွတ္တံဆိပ္