ကားလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား ကုန္ပစၥည္း 73 ခုရွာေတြ႕ပါသည္

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ား