အရုပ္ႏွင့္ကေလးပစၥည္းမ်ား ကုန္ပစၥည္း 2368 ခုရွာေတြ႕ပါသည္