အရုပ္ႏွင့္ကေလးပစၥည္းမ်ား ကုန္ပစၥည္း 4107 ခုရွာေတြ႕ပါသည္