ေရခ် ိဳ းဆပ္ျပာခရင္မ္ ကုန္ပစၥည္း 153 ခုရွာေတြ႕ပါသည္