ေရခ် ိဳ းဆပ္ျပာခရင္မ္ ကုန္ပစၥည္း 195 ခုရွာေတြ႕ပါသည္