ေရခ် ိဳ းဆပ္ျပာခရင္မ္ ကုန္ပစၥည္း 177 ခုရွာေတြ႕ပါသည္