ေရခ် ိဳ းဆပ္ျပာခရင္မ္ ကုန္ပစၥည္း 110 ခုရွာေတြ႕ပါသည္