ကိုယ္လက္သန္႕စင္ေရးပစၥည္းမ်ား ကုန္ပစၥည္း 470 ခုရွာေတြ႕ပါသည္