ေရခ်ိဳးခန္းႏွင့္အိပ္ခန္းသံုးပစၥည္းမ်ား ကုန္ပစၥည္း 248 ခုရွာေတြ႕ပါသည္