ေရခ်ိဳးခန္းႏွင့္အိပ္ခန္းသံုးပစၥည္းမ်ား ကုန္ပစၥည္း 732 ခုရွာေတြ႕ပါသည္

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ား
အမွတ္တံဆိပ္
အထူးဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား