အလွအပႏွင့္က်န္းမာေရး ကုန္ပစၥည္း 2615 ခုရွာေတြ႕ပါသည္