အလွအပႏွင့္က်န္းမာေရး ကုန္ပစၥည္း 3307 ခုရွာေတြ႕ပါသည္