အလွအပႏွင့္က်န္းမာေရး ကုန္ပစၥည္း 2810 ခုရွာေတြ႕ပါသည္