ေမြ႕ယာႏွင့္အိပ္ရာခင္း ကုန္ပစၥည္း 225 ခုရွာေတြ႕ပါသည္