ေမြ႕ယာႏွင့္အိပ္ရာခင္း ကုန္ပစၥည္း 277 ခုရွာေတြ႕ပါသည္

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ား