လိုုးရွင္းခရင္မ္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 216 ခုရွာေတြ႕ပါသည္