ကားႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ကုန္ပစၥည္း 78 ခုရွာေတြ႕ပါသည္

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ား