ဖုန္းအိတ္ႏွင့္ကာဗာမ်ား ကုန္ပစၥည္း 144 ခုရွာေတြ႕ပါသည္

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ား
မ်က္ႏွာျပင္ အရြယ္အစား