လုပ္ငန္းစီမံခန္႕ခြဲမွဳဆုိင္ရာဥပေဒမ်ား

လုပ္ငန္းစီးပြားျပဳလုပ္ရာတြင္ ရိုးသားမွဳ၊ မွ်တမွဳႏွင့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိုယ္က်င့္တရား ေျဖာင့္မတ္ေကာင္းမြန္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထုိ႕အျပင္လုပ္ငန္းတြင္း ၿခိမ္းေျခာက္ေစခိုင္းျခင္း၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျပဳလုပ္ျခင္း၊ တို႕ကို အထူးေရွာင္ၾကဥ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အေပးအယူလုပ္ျခင္း၊ ပစၥည္းမ်ားအပါအဝင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ေငြေၾကးမ်ား လက္ခံျခင္းတုိ႕ကို တင္းက်ပ္စြာ တားျမစ္ထားပါသည္၊


ကေလးငယ္မ်ားကို ဝန္ထမ္းအျဖစ္ခိုင္းေစျခင္းအား တင္းက်ပ္စြာ တားျမစ္ထားပါသည္။ လုပ္ငန္းပါတနာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အနည္းဆံုးအသက္ ၁၄ႏွစ္ (သို႕) ဥပေဒမွ အလုပ္လုပ္ရန္ခြင့္ျပဳထားေသာ အသက္ႏွင့္ ကိုက္ညီမွဳ ရွိသူမ်ားကိုသာ ဝန္ထမ္းအျဖစ္ ခန္႕အပ္သင့္ပါသည္။ ထို႕အျပင္ အသက္၁၈ႏွစ္ေအာက္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ညဆိုင္းအလုပ္ဆင္းေစျခင္း၊ က်န္းမာေရးအရ ထိခိုက္ႏိုင္ေသာ အလုပ္မ်ား ခိုင္းေစျခင္းတို႕ မျပဳလုပ္သင့္ပါ။ ကေလးလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒအရ ခန္႕ထားမွဳ၊ လစာ၊ အလုပ္ခ်ိန္၊ အခ်ိန္ပိုႏွင့္ အလုပ္အေျခအေနမ်ားအတိုင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။


မလုပ္မေနရ အခ်ိန္ပိုဆင္းေစျခင္း အပါအဝင္ အျခားမည္သည္႕နည္းလမ္းျဖင့္မဆို ဝန္ထမ္းအား အတင္းအၾကပ္အလုပ္ေစခိုင္းျခင္းကို တားျမစ္ထားပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအလုပ္မွ ထြက္ခ်င္သည္႕အခါ မည္သည္႕ပိတ္ပင္ခ်က္မွ မရွိေစရပါ။ ဝန္ထမ္းဘက္မွ အလုပ္ကိုရပ္ဆိုင္းလိုသည္႕အခါ အသိေပးကာလထက္ေက်ာ္လြန္ေစခိုင္းျခင္း သို႕မဟုတ္ ဒဏ္ေငြ၊ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ေကာက္ခံျခင္းတုိ႕ကို တင္းၾကပ္စြာ တားျမစ္ထားပါသည္။


ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးကို ေလးစားသမွဳျဖင့္ ဆက္ဆံရမည္ျဖစ္ၿပီး ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ ထိခိုက္ေစာ္ကားျခင္း၊ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ သို႕မဟုတ္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေစာ္ကားျခင္း၊ ႏွဳတ္ျဖင့္ေစာ္ကားေျပာဆုိျခင္း စသည္တုိ႕ မျပဳလုပ္ရပါ။


ဝန္ထမ္းမ်ားအား အလုပ္ခန္႕ထားျခင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးျခင္း၊ ရာထူးတုိးျမွင့္ျခင္းႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္သတ္မွတ္ျခင္းတုိ႕ ျပဳလုပ္ရာတြင္ လိင္၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ အတန္းအစား၊ အသက္အရြယ္၊ ကိုယ္ခႏၶာခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္၊ က်ားမဦးစားေပးမွဳ၊ ပဋိသေႏၶ၊ အိမ္ေထာင္ေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ တုိ႕အရ ဦးစားေပးျခင္း၊ ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္း မရွိေစရပါ။


ဝန္ထမ္းမ်ား ဆႏၵအရ ဥပေဒႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ အလုပ္အကိုင္ကို ေရြးခ်ယ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိၿပီး လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ ခံစားခြင့္မ်ားညွိဳႏွဳိင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခြင့္ ရွိမည္ျဖစ္သည္။


ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အလုပ္သေဘာတူညီမွဳ သက္တမ္းသည္ ႏိုင္ငံမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ဥပေဒအတိုင္းျဖစ္ရပါမည္။


ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အနည္းဆံုးလစာသည္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ဥပေဒမ်ားမွသတ္မွတ္ထားသည္႕ အနည္းဆံုးပမာဏႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္ျဖစ္သည္။ အားလပ္ရက္၊ ခြင့္ရက္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ရပ္ဆုိင္းသည္႕အခါေပးေလ်ာ္ရမည္႕ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ စသည္တို႕အား သတ္မွတ္ထားသည္႕အတုိင္း ရရွိေစရမည္။ ရပိုင္ခြင့္မ်ားမွ ဒဏ္ေၾကးအျဖစ္ ႏွဳတ္ယူျခင္းမျပဳလုပ္ရပါ။


အခ်ိန္ပိုအပါအဝင္ အလုပ္ခ်ိန္စုစုေပါင္း တစ္ပတ္လွ်င္ နာရီ၆၀ထက္ မပိုေစရပါ။ အစိုးရမွသတ္မွတ္ထားသည္႕ ဥပေဒအတုိင္း အလုပ္ခ်ိန္ႏွင့္အခ်ိန္ပိုနာရီမ်ား ကိုက္ညီမွဳရွိရမည္။ ပိုလြန္ေသာ အလုပ္ခ်ိန္မ်ားရွိပါကဥပေဒအတုိင္း ခံစားခြင့္ေပးေလ်ာ္ရမည္။ အလုပ္ခ်ိန္ ရက္သတၱပတ္ျပည္႕တုိင္း အနည္းဆံုး၂၄နာရီ အနားယူခြင့္ရွိေစရမည္ျဖစ္သည္။


ဝန္ထမ္းမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္ေသာ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးအကာအကြယ္မ်ား ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ကန္တင္း၊ထမင္းစားရာေနရာ၊ေသာက္ေရ၊အိမ္သာ အစရွိသည္႕အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထားရွိေပးရမည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဧည္႕သည္မ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ က်န္းမာေရးထိခိုက္ေစေသာ ပစၥည္းမ်ားထားရွိျခင္း၊ အမူအက်င့္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္းတို႕ကို ေရွာင္ရွားရမည္ျဖစ္သည္။


လုပ္ငန္းခြင္တည္ရွိရာေနရာသည္ လူ႕က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို မထိခိုက္ေအာင္ က်ယ္ဝန္းေသာေနရာအတုိင္းအတာရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ေလထု၊ေရထုကိုညစ္ညမ္းေစျခင္း၊ ျပဳန္းတီးေစျခင္းတို႕ကို တတ္ႏိုင္သေလာက္အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ျဖစ္သည္။


လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ အျခားအက်ိဳးတူပူးေပါင္းသူတို႕သည္ မည္သည္႕စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမဆိုလုပ္ကိုင္ရာတြင္ ႏုိင္ငံဥပေဒႏွင့္ ေနရာေဒသအလိုက္တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာရမည္ျဖစ္သည္။


Daraz သို႕မဟုတ္ Daraz ၏ညႊန္ၾကားခ်က္ရရွိသူသည္ ၎ႏွင့္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေသာ လုပ္ငန္းရွင္၏ထုတ္ကုန္မ်ား၏ စံခ်ိန္စံညႊန္းကို အခ်ိန္မေရြးစစ္ေဆးႏိုင္ခြင့္ရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႕လုပ္ငန္းရွင္ထံမွ စံုစမ္းျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ စာျဖင့္ ေရးသားထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို Daraz မွ အျခားသူထံမေပါက္ၾကားေအာင္ လ်ိဳ႕ဝွက္ထိန္းသိမ္းထားေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။