အစိတ္အပုိင္းႏွင့္အပုိပစၥည္းမ်ား ကုန္ပစၥည္း 112 ခုရွာေတြ႕ပါသည္