ကြန္ျပဴတာႏွင့္ဂိမ္းစက္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 1199 ခုရွာေတြ႕ပါသည္

အမွတ္တံဆိပ္
အထူးဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား