တဲြဖက္ပစၥည္းမ်ား ကုန္ပစၥည္း 217 ခုရွာေတြ႕ပါသည္

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ား
အမွတ္တံဆိပ္
မ်က္ႏွာျပင္ အရြယ္အစား