လက္ကုိင္ဂိမ္းစက္ မ်ား ကုန္ပစၥည္း 77 ခုရွာေတြ႕ပါသည္

အထူးဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား