လက္ကုိင္ဂိမ္းစက္ မ်ား ကုန္ပစၥည္း 52 ခုရွာေတြ႕ပါသည္