လက္ကုိင္ဂိမ္းစက္ မ်ား ကုန္ပစၥည္း 51 ခုရွာေတြ႕ပါသည္