လက္ကုိင္ဂိမ္းစက္ မ်ား ကုန္ပစၥည္း 55 ခုရွာေတြ႕ပါသည္