ဆက္သြယ္ရန္


သင္၏ ေရာင္းခ်မွဳဆုိင္ရာ အေမးအေျဖႏွင့္ ေအာ္ဒါမ်ား အတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တို႕၏ customer ၀န္ေဆာင္မွဳမွ အဆင္သင့္ရွိေနပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕အား ဖုန္း၊ အီးေမးလ္ သို႕မဟုတ္ ေဖာင္ပံုစံမ်ားျဖည္႕၍ ဆက္သြယ္ႏိုင္ျပီး သင့္အားျပန္လည္ ဆက္သြယ္ေပးပါမည္။

စံုစမ္းေမးျမန္းရန္အတြက္

(+95) 09-970-140-004

(+95) 09-970-160-006

ကုန္ပစၥည္းျပန္လဲ၊ျပန္ပို႕ျခင္းအတြက္

(+95) 09-995-0900-243

အဆင္မေျပမွဳမ်ားအေၾကာင္းၾကားရန္အတြက္

(+95) 09-450-601-019

[email protected]