ထမင္းေပါင္းအုိး ကုန္ပစၥည္း 97 ခုရွာေတြ႕ပါသည္

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ား
အထူးဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား