ထမင္းေပါင္းအုိး ကုန္ပစၥည္း 137 ခုရွာေတြ႕ပါသည္

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ား