ထမင္းေပါင္းအုိး ကုန္ပစၥည္း 46 ခုရွာေတြ႕ပါသည္

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ား