ထမင္းေပါင္းအုိး ကုန္ပစၥည္း 130 ခုရွာေတြ႕ပါသည္

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ား