အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ဆိုင္ေသာ၊ ပမာဏအမ ်ားအျပား မွာယူေသာ ကုန္ပစၥည္းေအာ္ဒါမ ်ားပမာဏမ်ားျပားေသာ ကုန္ပစၥည္းေအာ္ဒါမ်ားႏွင့္ Business to Business (B2)မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုး ေလွ်ာ့ေစ်းမ်ားႏွင့္ ေရာင္းခ်မႈမ်ား အား ရယူလိုက္ပါ။


လက္ကားေရာင္း၀ယ္ျခင္းမ ်ားႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းပမာဏအမ ်ားအျပား ေန႔စဥ္ ၀ယ္ယူလ်က္ရွိပါသည္။


ေန႔စဥ္ ေရာင္း၀ယ္မ်ားမႈမ်ားမွ ရရွိေသာ အျမတ္အစြန္း


ခ်ဳိသာေသာ လက္ကားေစ်းႏႈန္းမ်ား


အြန္လိုင္းေပၚမွ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ေငြေပးေခ်


လ်င္ျမန္ေသာ ကုန္ပစၥည္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈ


၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား


သတင္းအခ်က္အလက္မ ်ား သို႕မဟုတ္ ကုန္ပစၥည္းေအာ္ဒါမ ်ား မည္ကဲ့သို႔ ပိုမိုရရွိေစႏိုင္မည္နည္း။


018604371


[email protected]