အိမ္တြင္းအလွဆင္ပစၥည္းမ်ား ကုန္ပစၥည္း 72 ခုရွာေတြ႕ပါသည္