ေခြ်းနံ႕ေပ်ာက္ေဆးမ်ား ကုန္ပစၥည္း 72 ခုရွာေတြ႕ပါသည္