ေခြ်းနံ႕ေပ်ာက္ေဆးမ်ား ကုန္ပစၥည္း 76 ခုရွာေတြ႕ပါသည္