ထမင္းစားပန္းကန္ခြက္ေယာက္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 161 ခုရွာေတြ႕ပါသည္