ဒီေဂ် ႏွင့္ ကာရာအုိေက ကုန္ပစၥည္း 52 ခုရွာေတြ႕ပါသည္