ဒီေဂ် ႏွင့္ ကာရာအုိေက ကုန္ပစၥည္း 91 ခုရွာေတြ႕ပါသည္