ဒီေဂ် ႏွင့္ ကာရာအုိေက ကုန္ပစၥည္း 107 ခုရွာေတြ႕ပါသည္