လွ်ပ္စစ္စီးကရက္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ကုန္ပစၥည္း 43 ခုရွာေတြ႕ပါသည္