မ်က္ႏွာႏွင့္မ်က္လံုးခရင္မ္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 448 ခုရွာေတြ႕ပါသည္