ေမးေလ့ေမးထရွိေသာေမးခြန္းမ်ား

၁။ ကုန္ပစၥည္းေတြကို ကၽြႏ္ုပ္ ဘယ္လိုရွာေဖြရမလဲ။

ပင္မစာမ်က္ႏွာ၏ ဘယ္ဘက္တြင္အမ်ိဳးအစားအမည္မ်ားကိုကလစ္ႏွိပ္၍ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ ပင္မစာမ်က္ႏွာ၏ အေပၚဘက္တြင္ တည္ရွိေသာ Search bar မွ တဆင့္ သင္ရွာေဖြလိုေသာကုန္ပစၥည္းကိုရွာႏိုင္ပါသည္။


၂။ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚတြင္ မည္သို႔ ေအာ္ဒါ မွာရမည္နည္း။

သင္ဝယ္လိုေသာကုန္ပစၥည္းကိုေတြ႔ရွိသည့္အခါ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဆင့္အတိုင္းလုပ္ေဆာင္ပါ

• သင္လိုခ်င္ေသာအေရာင္၊ အရြယ္အစားတို႔ကိုေရြးျပီးသည့္ေနာက္ “ယခုဝယ္ယူရန္” ကိုႏွိပ္ျပီးကုန္ပစၥည္းကိုေဈးဝယ္လွည္းအတြင္းသို႔ ထည့္ပါ။
• ေအာ္ဒါလုပ္ငန္းစဥ္ ျပီးျပည့္စုံေစရန္ “ေငြေပးေခ်ရန္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္” ကို ႏွိပ္ပါ။
• ေငြေပးေခ်သည့္အဆင့္တြင္ ဝယ္သူအသစ္ျဖစ္ပါကသင့္ရဲ႕ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ရန္လိပ္စာတို႔ကို ျဖည့္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။
• “ေအာ္ဒါမွာယူမည္”ကိုကလစ္မႏွိပ္ခင္ သင္ဆႏၵရွိေသာ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္ကို ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ေအာ္ဒါမွာယူရာတြင္ ျပႆနာတစုံတရာရွိခဲ့ပါကဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၂၃၀၆၂၉၃ (သို႔မဟုတ္) [email protected] သို႔ အီးေမးလ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ(သို႔မဟုတ္) Facebook, Twitter တို႔ကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။


၃။ ကၽြႏ္ုပ္ မည္သို႔ စာရင္းသြင္းရမည္နည္း။

ပင္မစာမ်က္ႏွာ၏ အေပၚဘက္ ညာဘက္ေထာင့္တြင္ ရွိေသာ Login ကို ႏွိပ္ပါ။ လက္ရွိအသုံးျပဳေနသည့္ ဝယ္သူျဖစ္ပါကသင္ Login ဝင္လိုေၾကာင္းသို႔မဟုတ္ customer အသစ္အေနျဖင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခ်င္ပါသလားဟူ၍ေမးပါမည္။
“ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္” ကိုကလစ္ႏွိပ္လိုက္ပါကသင့္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕ ျဖည့္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လိုအပ္သည္မ်ားကို ျဖည့္ျပီးပါက “စာရင္းသြင္းသည္”ကို ႏွိပ္ျပီးသင့္အေကာင့္ကို ျပဳလုပ္လိုက္ပါ။၅။ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုဝက္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚတြင္ ေရာင္းခ်လိုပါကမည္သို႔ေရာင္းခ်ရမည္နည္း။

Shop.com.mm သည္ ျမန္မာျပည္တစ္ဝွမ္းရွိသုံးစြဲသူမ်ားထံသို႔ တိုက္ရိုက္ေရာင္းခ်ေပးေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အၾကီးမားဆုံးေသာbusiness-to-consumer (B2C)လက္လီေရာင္းခ်ေသာေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
ကမာၻႏွင့္ယွဥ္၍ ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ရန္ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အြန္လိုင္းေဈးကြက္ တစ္ခုျဖစ္သည့္အျပင္ ျမန္မာ့ေစ်းကြက္ကိုအေထာက္အကူျပဳေနသည့္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ shop.com.mm တြင္ ေရာင္းခ်လိုပါကေက်းဇူးျပဳျပီး ဒီေနရာ(<-Please insert a link for seller who want to sell on our website) ကို ႏွိပ္ပါ။


၆။ Shop.com.mm တြင္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ကုန္ပစၥည္းကိုရွာမေတြ႔သည့္အခါ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္နည္း။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဝယ္သူေတြ စိတ္ေက်နပ္မႈရရွိေစရန္ အစဥ္တစိုက္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္ ဟူသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္အညီကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာရွာေဖြေရာင္းခ်ေနသည့္အတြက္ သင့္ရဲ႕ ကုန္ပစၥည္းသည္ လက္ရွိကာလ၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံတြင္ မရွိသည့္အခါ ေက်းဇူးျပဳျပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံအသိေပးအေၾကာင္းၾကားေပးပါ။ သင္လိုခ်င္သည္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္အျခားေသာကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္းအမ်ိဳးအစားစုံလင္စြာေရာင္းခ်ေပးႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။


၁။ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ျပင္ပေဒသမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးပါသလား။

ဟုတ္ကဲ့၊ ပို႔ေဆာင္ေပးပါတယ္။ shop.com.mm သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မည္သည့္ေဒသသို႔မဆိုေရာက္ရွိေအာင္ ပစၥည္းပို႔ေဆာင္ေပးပါသည္။


၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံျပင္ပရွိေဒသမ်ားသို႔လည္းပို႔ေဆာင္ေပးပါသလား။

လက္ရွိကာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံျပင္ပသို႔ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးပါ။ ေမာ္ရိုကို၊ အီဂ်စ္၊ ကင္ညာ၊ အိုင္ဗရီကိုစ့္၊ ပါကစၥတန္ သို႔မဟုတ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သင္ေရာက္ရွိေနပါက ထိုႏိုင္ငံမ်ားရွိ Darazသို႔မဟုတ္ Jumia အြန္လိုင္းစတိုးမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈၾကည့္ပါဟုအၾကံေပးခ်င္ပါသည္။


၃။ ေအာ္ဒါမွာယူျပီးေနာက္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္လက္ထဲေရာက္ရွိႏိုင္မည္နည္း။

ပုံမွန္ပို႔ေဆာင္မႈအခ်ိန္ကာလသည္ ၂ရက္မွ ၅ရက္အတြင္းၾကာႏိုင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လက္ဝယ္တြင္ ကုန္ပစၥည္းရွိသည္ႏွင့္ခ်က္ခ်င္းသင့္ထံသို႔ ကုန္ပစၥည္းေပးပို႔မႈအတြက္ အတည္ျပဳေပးရန္ အေၾကာင္းၾကားသည့္ အီးေမးလ္ ေပးပို႔ေပးပါသည္။ ေပးပို႔မည့္ေန႔တြင္လည္း အေၾကာင္းၾကားေပးပါသည္။


၄။ သင့္ထံတြင္ ရုံးခန္းရွိပါသလား။

ဟုတ္ကဲ့၊ ရွိပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရုံးသည္ ရန္ကုန္တြင္ တည္ရွိပါသည္။ အြန္လိုင္းစတိုးတစ္ခု ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပင္ပ Showroom မ်ားမရွိပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေအာ္ဒါလက္ခံရရွိသည္ႏွင့္ သင့္အိမ္အေရာက္ပို႔ေပးပါသည္။


၅။ အိမ္အေရာက္ပို႔ေဆာင္မႈ အစားကိုယ္တိုင္လာယူလို႔ ရပါသလား။

အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ရန္ ရည္ရြယ္ေသာေၾကာင့္ shop.com.mm မွ အိမ္အေရာက္ဝန္ေဆာင္မႈ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဝယ္သူ၏ အိမ္အေရာက္ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဝယ္သူမ်ားသည္ ရုံးတြင္လာေရာက္ယူေဆာင္ခဲ႔ရျခင္းမရွိပါ။


၆။ ပို႔ေဆာင္စရိတ္အတြက္ ဘယ္ေလာက္က်သင့္ပါသလဲ။

ပို႔ေဆာင္ရမည့္ လိပ္စာႏွင့္ ပစၥည္းေပၚမူတည္၍ ပို႔ေဆာင္စရိတ္က်သင့္ေငြမွာအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။


၇။ ပို႔ေဆာင္သည့္ အခ်ိန္တြင္ အိမ္၌လူမရွိပါကမည္သို႔ျဖစ္ႏိုင္သနည္း။

ပစၥည္းပို႔ေဆာင္မည့္ေန႔မတိုင္မီဖုန္းၾကိဳဆက္ပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ ပစၥည္းလက္ခံႏိုင္မႈ မရွိေသးပါက ၃ရက္အတြင္း ထပ္မံေပးပို႔ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးပါသည္။


၈။ အိမ္လိပ္စာမဟုတ္ဘဲရုံးလိပ္စာျဖစ္ခဲ့ပါကလည္းလာေရာက္ပို႔ေဆာင္ေပးပါသလား။

ဟုတ္ကဲ့၊ပို႔ေပးပါတယ္။ သင့္အတြက္ အဆင္ေျပသည့္ မည္သည့္ ေနရာသို႔မဆို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ေအာ္ဒါမမွာယူမီ “သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးရမည့္ လိပ္စာ”တြင္ သင္အဆင္ေျပမည့္ လိပ္စာကို ျဖည့္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။


၉။ ကၽြႏ္ုပ္မွာယူထားေသာပစၥည္းမရရွိေသးပါ။ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။

၅ရက္ၾကာျပီးေနာက္မွ သင့္ထံပစၥည္းမေရာက္ရွိေသးပါက ၀၁-၂၃၀၆၂၉၃ သို႔ဆက္သြယ္သည္ျဖစ္ေစ Customer service ([email protected])သို႔ သင့္ေအာ္ဒါနံပါတ္ႏွင့္တကြ အီးေမးလ္ေပးပို႔သည္ျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။


၁၀။ မည္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ေငြလႊဲ၍ ေပးေခ်ႏိုင္သနည္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မည္သည့္ျမိဳ႕မွ မဆိုေငြလႊဲေပးႏိုင္ပါသည္။


၁၁။ ကၽြႏ္ုပ္၏ ေအာ္ဒါႏွင့္ပတ္သတ္သည္မ်ားကိုမည္သို႔ သိရွိႏိုင္မည္နည္း။

သင့္ေအာ္ဒါကိုပို႔ေဆာင္မည္ျဖစ္ပါကသင့္ထံသို႔ အီးေမးလ္ေပးပို႔ပါမည္။ သင့္ေအာ္ဒါႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ အေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ရာရွိပါကလည္းသင့္အေနျဖင့္ Customer service သို႔ အီးေမးလ္ ေပးပို႔ေပးပါ။


၁၂။ ကၽြႏ္ုပ္မွာယူသည့္ ေအာ္ဒါမ်ားကိုတစ္စုတစ္စည္းတည္းေပါင္း၍ ပို႔ေပးႏိုင္ပါသလား။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ပစၥည္းေပးပို႔ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္သည္ႏွင့္ ဝယ္သူမ်ားထံေပးပို႔ေလ့ရွိပါသည္။ သင့္ေအာ္ဒါမ်ားကို တစုတစည္းတည္းမရရွိခဲ့လွ်င္လည္းက်န္ရွိေနေသးေသာေအာ္ဒါမ်ားကိုေပးပို႔ရမည့္ရက္အတြင္းေရာက္ေအာင္ ေပးပို႔ေပးပါမည္။


၁။မည္ကဲ့သို႔ ေငြေပးေခ်ရမည္နည္း။

Shop.com.mm မွ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္တစ္ခုတည္းကိုသာအသုံးျပဳပါသည္။ အိမ္အေရာက္ ပစၥည္းပို႔ေဆာင္သည့္ အခ်ိန္တြင္ က်သင့္ေငြကိုတပါတည္းေကာက္ခံေပးပါသည္။


၂။ ေစ်းႏႈန္းညိွႏိႈင္း၍ ရပါသလား။

Jသင့္တင့္ေသာႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနေသာေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းညိွႏႈိင္း၍ မရပါ။


    ပစၥည္းဝယ္ယူရန္ ေစ်းဝယ္လွည္းအတြင္းထည့္ရာ၌ ျပႆနာတစ္စုံတစ္ရာရွိေနပါသည္။ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။
    ေစ်းဝယ္ျခင္းအတြင္းပစၥည္းထည့္သြင္းရာတြင္ ျပႆနာတစ္စုံတစ္ရာေပၚေပါက္ပါကသင္အသုံးျပဳေနေသာ browser ၏ security setting ကို ျပန္လည္ေနရာခ်ေပးပါ။ ေအာက္ပါအဆင့္မ်ားအတိုင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။


For Internet Explorer 6 or 7:
 1. Tools ကိုကလစ္ႏွိပ္ပါ။
 2. Drop down selection menu မွ Internet Options ကိုေရြးပါ။
 3. Security tab ကိုကလစ္ႏွိပ္ပါ။
 4. “Security level for this zone” ကိုႏွိပ္ျပီး custom level ကို ႏွိပ္ပါ။
 5. scripting box သို႔ေရာက္ေအာင္ Scroll down လုပ္ပါ။
 6. “Active Scripting” ႏွင့္ Java Applets box ၏ “Scripting” တြင္ “Enable” ကိုေရြးပါ။
 7. OK ကိုကလစ္ႏွိပ္ပါ။
 8. Internet Option ကို ႏွိပ္ျပီးေနာက္ Setting ကိုအတည္ျပဳရန္ OK ကိုထပ္ႏွိပ္ပါ။

Mozilla Firefox:
 1. Tools ကိုႏွိပ္ပါ။
 2. Drop Downလုပ္ျပီး Setting ကိုရွာ၍ ေရြးခ်ယ္ပါ။
 3. Content ကို ႏွိပ္ပါ။
 4. JavaScript ႏွင့္ Java ကိုဖြင့္ထားေၾကာင္းစစ္ေဆးပါ။
 5. OK ကိုႏွိပ္ပါ။

Google Chrome:
 1. Web Browser Menu မွ "Customize and control Google Chrome"ကို ႏွိပ္ျပီး "Settings" ကိုေရြးပါ။
 2. "Settings"အပိုင္းမွ "Show advanced settings..."ကိုကလစ္ႏွိပ္ပါ။
 3. "Privacy"ေအာက္ရွိ "Content settings..."ကိုကလစ္ႏွိပ္ပါ။
 4. Dialog Window ေလးေပၚလာေသာအခါ “JavaScript” အပိုင္းကိုရွာျပီး"Allow all sites to run JavaScript (recommended)"ကိုေရြးပါ။
 5. ပိတ္ရန္ “OK” ကိုႏွိပ္ပါ။
 6. "Settings"ကိုပိတ္ပါ။
 7. Page ကို refresh လုပ္ရန္ Web Browser၏ "Reload this page"ကိုႏွိပ္ျပီးဆက္လက္ ေစ်းဝယ္ယူႏိုင္ပါသည္။
ပစၥည္းျပန္လည္ေပးပုိ႔ရန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကဘာေတြလဲ။

ပစၥည္းေပးပို႔သည့္ေန႔မွ ၇ရက္အတြင္း ျပန္လည္ေပးပို႔မည္ဆိုပါကလက္ခံပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ သင့္စိတ္ၾကိဳက္မျဖစ္ပါကသင့္အေနျဖင့္ အေျခအေနကိုရွင္းျပျပီးအစားထိုးေပးရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။


အနာအဆာပါေသာပစၥည္းကိုလက္ခံရရွိခဲ့လွ်င္

ဝယ္ယူသူအားလုံးကိုအရည္အေသြးျပည့္မီသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုသာေရာင္းခ်ပါသည္။ သင္လက္ခံရရွိသည့္ ပစၥည္းတြင္ အနာအဆာပါေနသည္ဟုသင္ယုံၾကည္ပါက ျပန္လည္လဲလွယ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အမွားတစ္စုံတစ္ရာေၾကာင့္ ပစၥည္းတြင္ အနာအဆာျဖစ္သြားပါကလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘက္က ျပန္လည္လဲလွယ္ေပးျခင္းသို႔မဟုတ္ ပစၥည္းတန္ဖိုးအတိုင္းျပန္လည္ေပးေလ်ာ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးပါမည္။ အရည္အေသြးမျပည့္မီသည့္ ပစၥည္း ျဖစ္ေနပါကလည္းသင့္အေနျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


မွာယူထားသည့္ ပစၥည္းကိုလက္ခံရရွိေသာ္လည္း ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္းမရွိလွ်င္

ေပးပို႔ခဲ့သည့္အေျခအေနအတိုင္းရွိေနေသာပစၥည္းျဖစ္ပါက ျပန္လည္ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ ေပးပို႔သည့္ရက္မွ ၇ရက္အတြင္း ျပန္လည္ေပးပို႔သည္ကိုသာလက္ခံပါသည္။


ေအာ္ဒါလက္ခံရရွိေသာ္လည္းေပးပို႔လိုက္သည့္ ပစၥည္းသည္ မွားယြင္းေနပါက

အီးေမးလ္ ျဖင့္ျဖစ္ေစဖုန္းျဖင့္ျဖစ္ေစအေၾကာင္းၾကားႏိုင္ပါသည္။ ပစၥည္းျပန္လည္ေပးပို႔ရာတြင္ ေပးပို႔ခဲ့သည့္အတိုင္းအသစ္အေနအထားျဖစ္ေနရပါမည္။

၇ရက္အတြင္း မွားယြင္းေသာပစၥည္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘက္မွ လာေရာက္ယူမည္ျဖစ္ျပီးမွန္ကန္ေသာပစၥည္းျဖင့္ အစားထိုးေပးသြားပါမည္။


ျပန္လည္ေပးပို႔/ အစားထိုး၍ မရေသာပစၥည္းမ်ားရွိပါသလား။

တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ ပစၥည္းမ်ား၊ ျပန္လည္မေပးပို႔ႏိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားမွာ-
• တစ္ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္းမႈဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ား ( ဘီး၊ ဆံပင္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား၊ ဆံပင္ေကာက္သည့္ပစၥည္းမ်ား၊ ဆံပင္တု၊ ဆံညွပ္ ႏွင့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာပစၥည္းမ်ား)

• အလွျပင္ပစၥည္းမ်ား
• အတြင္းခံမ်ား
• ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား
• ေရေမႊး
• အလွအပေရးရာပစၥည္းမ်ား


လဲလွယ္ရန္ ျပန္ပို႔ျပီးေနာက္ ဘယ္ေလာက္အၾကာတြင္ ျပန္လည္ရရွိႏိုင္မည္နည္း။

Shop.com.mm မွ ေစ်းဝယ္ရသည္ကိုသင္အလြန္ႏွစ္သက္သည္ဟုထင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘက္မွ ပစၥည္းကိုခ်က္ခ်င္းျပန္လည္ေပးပို႔လိုေသာ္လည္း ၇ရက္အတြင္း ေပးပို႔ႏိုင္မည္ကိုသာအာမခံႏိုင္ပါသည္။


ပို႔ေဆာင္စရိတ္ကိုေပးေခ်ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ ပစၥည္းျပန္လည္ေပးပို႔ပါကပို႔ေဆာင္စရိတ္ပါ ျပန္လည္ထုတ္ေပးမွာလား။

ဟုတ္ကဲ့ပါ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘက္မွ မွားယြင္းသြားသည့္ ပစၥည္းမ်ားအတြက္သာကုန္က်စရိတ္အားလုံးကို ျပန္လည္ေပးေခ်ေပးပါသည္။


ျပန္လည္ထုတ္ေပးသည့္ေငြကိုဘယ္လိုလက္ခံရမလဲ။

ပစၥည္းျပန္လည္ သိမ္းယူျပီးသည့္ေနာက္တြင္ အီးေမးလ္မွ တဆင့္ သင့္ရဲ႕ပစၥည္းတန္ဖိုးေငြပမာဏႏွင့္ ညီမွ်သည့္ ေစ်းဝယ္ေဘာက္ခ်ာကုဒ္ကိုေပးပို႔ေပးပါမည္။


ေငြျပန္လည္ထုတ္ယူရန္ မည္မွ်ၾကာမည္နည္း။

ပစၥည္းျပန္လည္သိမ္းယူျပီးသည္ႏွင့္ ၁ရက္မွ ၂ရက္အတြင္း ေပးပို႔ေပးပါမည္။


ျပန္လည္ေပးပို႔သည့္ေငြကိုမရရွိေသးပါကဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ။

ျပန္လည္ေပးပို႔သည့္ေငြပမာဏေဘာက္ခ်ာမရရွိေသးပါကဖုန္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အီးေမးလ္ျဖင့္ျဖစ္ေစဆက္သြယ္ေျပာၾကားႏိုင္ပါသည္။