က်န္းမာေရးအသံုးအေဆာင္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 196 ခုရွာေတြ႕ပါသည္