ျမန္မာ
Login

ေမးေလ့ရွိေသာေမးခြန္းမ်ား

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ျပင္ပေဒသမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးပါသလား ?

ဟုတ္ကဲ့၊ ပို႔ေဆာင္ေပးပါတယ္။ shop.com.mm သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ၆၁ ျမိဳ႕ အထိပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါတယ္။


ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပင္ပရွိေဒသမ်ားသို႔လည္း ပို႔ေဆာင္ေပးပါသလား ?

လက္ရွိကာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံျပင္ပသို႔ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးပါ။ ေမာ္ရိုကို၊ အီဂ်စ္၊ ကင္ညာ၊ အိုင္ဗရီကိုစ့္၊ ပါကစၥတန္ သို႔မဟုတ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သင္ေရာက္ရွိေနပါက ထိုႏိုင္ငံမ်ားရွိ Daraz သို႔မဟုတ္ Jumia အြန္လိုင္းစတိုး ၀ဘ္ဆိုဒ္မ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈၾကည့္ပါ ဟုအၾကံေပးခ်င္ပါသည္။


ေအာ္ဒါမွာယူျပီးေနာက္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္လက္ထဲေရာက္ရွိႏိုင္မည္နည္း ?

ပုံမွန္ပို႔ေဆာင္မႈအခ်ိန္ကာလသည္ ရံုးဖြင့္ရက္ ၂ရက္မွ ၄ရက္ (ရန္ကုန္ ျမိဳ႕တြင္း အတြင္း) ႏွင္႔ ရံုးဖြင့္ရက္ ၃ရက ္မွ ၇ရက္ (အျခားျမိဳ႕မ်ား) ၾကာႏိုင္ပါသည္။ ေပးပို႔မည့္ေန႔တြင္လည္း ဖုန္းျဖင္႔ အေၾကာင္းၾကားေပးပါသည္။


သင့္ထံတြင္ ရုံးခန္းရွိပါသလား ?

ရွိပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရုံးသည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ တြင္ တည္ရွိပါသည္။ အြန္လိုင္းစတိုးတစ္ခု ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပင္ပ Showroom မ်ားမရွိပါ။


အိမ္အေရာက္ပို႔ေဆာင္မႈ အစား ကိုယ္တိုင္လာယူလို႔ ရပါသလား ?

၀ယ္သူမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ရန္ ရည္ရြယ္ေသာေၾကာင့္ shop.com.mm မွ အိမ္အေရာက္ဝန္ေဆာင္မႈ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၀ယ္သူအေနျဖင္႔ ရံုးတြင္လာေရာက္ ယူေဆာင္လိုပါကလည္း Customer Service 018604371, 09970160006, 0997014000 သို႕ ဆက္သြယ္ စီစဥ္ႏိုင္ပါသည္။


ပို႔ေဆာင္စရိတ္အတြက္ ဘယ္ေလာက္က်သင့္ပါသလဲ ?

ပို႔ေဆာင္ရမည့္ ျမိဳ႕နယ္၊ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား၊ ပစၥည္း အရြယ္အစား ႏွင္႔ အေလးခ်ိန္ ေပၚမူတည္၍ ပို႔ေဆာင္စရိတ္က်သင့္ေငြမွာ အေျပာင္းအလဲရွိပါသည္။


ပို႔ေဆာင္သည့္ အခ်ိန္တြင္ အိမ္၌လူမရွိပါက မည္သို႔ျဖစ္ႏိုင္သနည္း ?

ပစၥည္းပို႔ေဆာင္မည့္ေန႔မတိုင္မီ ဖုန္းၾကိဳဆက္ပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ ပစၥည္းလက္ခံႏိုင္မႈ မရွိေသးပါက ၃ရက္အတြင္း ထပ္မံေပးပို႔ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးပါသည္။


အိမ္လိပ္စာမဟုတ္ဘဲ ရုံးလိပ္စာျဖစ္ခဲ့ပါကလည္းလာေရာက္ပို႔ေဆာင္ေပးပါသလား ?

ဟုတ္ကဲ့၊ပို႔ေပးပါသည္။ သင့္အတြက္ အဆင္ေျပသည့္ မည္သည့္ ေနရာသို႔မဆို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ေအာ္ဒါမမွာယူမီ “သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးရမည့္ လိပ္စာ”တြင္ သင္အဆင္ေျပမည့္ လိပ္စာကို ျဖည့္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။


ကၽြႏ္ုပ္မွာယူထားေသာပစၥည္းမရရွိေသးပါ။ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ ?

သတ္မွတ္ထားေသာ ရက္ထက္ေက်ာ္လြန္၍ သင့္ထံပစၥည္းမေရာက္ရွိေသးပါက Customer Service018604371, 09970160006, 0997014000 သို႔ျဖစ္ေစ Customer service [email protected] သို႔ သင့္ေအာ္ဒါနံပါတ္ႏွင့္တကြ အီးေမးလ္ေပးပို႔သည္ျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။


မည္သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ေငြလႊဲ၍ ေပးေခ်ႏိုင္သနည္း ?

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မည္သည့္ျမိဳ႕မွ မဆိုေငြလႊဲေပးႏိုင္ပါသည္။


ကၽြႏ္ုပ္၏ ေအာ္ဒါႏွင့္ပတ္သက္သည္မ်ားကို မည္သို႔ သိရွိႏိုင္မည္နည္း ?

သင့္ေအာ္ဒါကိုပ ို႔ေဆာင္ေပးမည္႕ေန႔တြင္ဖုန္းဆက္ အေၾကာင္းၾကားေပးပါမည္။ သင့္ေအာ္ဒါႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းတစ္စုံတစ္ရာရွိပါကလည္း သင့္အေနျဖင့္ Customer service 018604371, 09970160006, 0997014000 သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။


ကၽြႏ္ုပ္မွာယူသည့္ ေအာ္ဒါမ်ားကို တစ္စုတစ္စည္းတည္း ေပါင္း၍ ပို႔ေပးႏိုင္ပါသလား ?

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ပစၥည္းေပးပို႔ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္သည္ႏွင့္ ဝယ္သူမ်ားထံေပးပို႔ေလ့ရွိပါသည္။ သင့္ေအာ္ဒါမ်ားကို တစုတစည္းတည္းမရရွိခဲ့လွ်င္လည္း က်န္ရွိေနေသးေသာ ေအာ္ဒါမ်ားကို ေပးပို႔ရမည့္ရက္အတြင္း ေရာက္ေအာင္ ပို႔ေပးပါမည္။


မည္ကဲ့သို႔ ေငြေပးေခ်ရမည္နည္း ?

Shop.com.mm တြင္ အိမ္အေရာက္ ပစၥည္းပို႔ေဆာင္သည့္ အခ်ိန္တြင္ က်သင့္ေငြကိုတစ္ပါတည္းေကာက္ခံေပးျခင္းႏွင့္ ဘဏ္မွ ေငြလႊဲ လက္ခံျခင္း ဟူသည္႕ နည္းႏွစ္မ်ိဳးျဖင့္ ေငြေပးေခ်ႏုိင္ပါသည္။


ေစ်းႏႈန္းညိွႏိႈင္း၍ ရပါသလား ?

သင့္တင့္ေသာႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနေသာေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းညိွႏႈိင္း၍ မရပါ။

    ပစၥည္းဝယ္ယူရန္ ေစ်းဝယ္လွည္းအတြင္းထည့္ရာ၌ အခက္အခဲ တစ္စုံတစ္ရာရွိေနပါသည္။ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။ ?
     ေစ်းဝယ္ျခင္းအတြင္းပစၥည္းထည့္သြင္းရာတြင္ ျပႆနာတစ္စုံတစ္ရာ ေပၚေပါက္ပါကသင္အသုံးျပဳေနေသာ browser ၏ security setting ကို ျပန္လည္ေနရာခ်ေပးပါ။ ေအာက္ပါအဆင့္မ်ားအတိုင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္ -


For Internet Explorer 6 or 7:
 1. Click Tools.
 2. In the drop down selection menu, select Internet Options.
 3. Click the Security tab.
 4. Click the "Security level for this zone" and adjust it to custom level.
 5. Scroll down the settings to the scripting box.
 6. Select "Enable" in the Active Scripting and Scripting of Java Applets box
 7. Click OK.
 8. Click Internet Options and then OK again to accept the settings.

Mozilla Firefox:
 1. Click Tools.
 2. In the drop down selection menu, select Settings.
 3. Click the Content tab.
 4. Check Enable JavaScript and enable Java.
 5. Click OK.

Google Chrome:
 1. On the web browser menu click on the "Customize and control Google Chrome" and select "Settings".
 2. In the "Settings" section click on the "Show advanced settings..."
 3. Under the the "Privacy" click on the "Content settings...".
 4. When the dialog window opens, look for the "JavaScript" section and select "Allow all sites to run JavaScript (recommended)".
 5. Click on the "OK" button to close it.
 6. Close the "Settings" tab.
 7. Click on the "Reload this page" button of the web browser to refresh the page and continue shopping.
ပစၥည္းျပန္လည္ေပးပုိ႔ရန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကဘာေတြလဲ ?

ပစၥည္းေပးပို႔သည့္ေန႔မွ ၇ရက္အတြင္း ျပန္လည္ေပးပို႔မည္ဆိုပါကလက္ခံပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ သင့္စိတ္ၾကိဳက္မျဖစ္ပါကသင့္အေနျဖင့္ အေျခအေနကိုရွင္းျပျပီးအစားထိုးေပးရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္


အနာအဆာပါေသာပစၥည္းကိုလက္ခံရရွိခဲ့လွ်င္

ဝယ္ယူသူအားလုံးကိုအရည္အေသြးျပည့္မီသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုသာေရာင္းခ်ပါသည္။ သင္လက္ခံရရွိသည့္ ပစၥည္းတြင္ အနာအဆာပါေနသည္ဟုသင္ယုံၾကည္ပါက ျပန္လည္လဲလွယ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အမွားတစ္စုံတစ္ရာေၾကာင့္ ပစၥည္းတြင္ အနာအဆာျဖစ္သြားပါကလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘက္က ျပန္လည္လဲလွယ္ေပးျခင္းသို႔မဟုတ္ ပစၥည္းတန္ဖိုးအတိုင္းျပန္လည္ေပးေလ်ာ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးပါမည္။ အရည္အေသြးမျပည့္မီသည့္ ပစၥည္း ျဖစ္ေနပါကလည္း သင့္အေနျဖင့္ ျပန္လည္ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။


မွာယူထားသည့္ ပစၥည္းကိုလက္ခံရရွိေသာ္လည္း ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္းမရွိလွ်င္

ေပးပို႔ခဲ့သည့္အေျခအေနအတိုင္းရွိေနေသာပစၥည္းျဖစ္ပါက ျပန္လည္ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ ေပးပို႔သည့္ရက္မွ ၇ရက္အတြင္း ျပန္လည္ေပးပို႔သည္ကိုသာ လက္ခံပါသည္။


ေအာ္ဒါလက္ခံရရွိေသာ္လည္းေပးပို႔လိုက္သည့္ ပစၥည္းသည္ မွားယြင္းေနပါက

အီးေမးလ္ ျဖင့္ျဖစ္ေစဖုန္းျဖင့္ျဖစ္ေစ အေၾကာင္းၾကားႏိုင္ပါသည္။ ပစၥည္းျပန္လည္ေပးပို႔ရာတြင္ ေပးပို႔ခဲ့သည့္အတိုင္းအသစ္အေနအထားျဖစ္ေနရပါမည္။ ၇ရက္အတြင္း မွားယြင္းေသာပစၥည္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘက္မွ လာေရာက္ယူမည္ျဖစ္ျပီး မွန္ကန္ေသာပစၥည္းျဖင့္ အစားထိုးေပးသြားပါမည္။


လဲလွယ္ရန္ ျပန္ပို႔ျပီးေနာက္ ဘယ္ေလာက္အၾကာတြင္ ျပန္လည္ရရွိႏိုင္မည္နည္း ?

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘက္မွ ပစၥည္းကို ခ်က္ခ်င္းျပန္လည္ေပးပို႔လိုေသာ္လည္း ၇ရက္အတြင္း ေပးပို႔ႏိုင္မည္ကိုသာအာမခံႏိုင္ပါသည္။


ပို႔ေဆာင္စရိတ္ကိုေပးေခ်ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ ပစၥည္းျပန္လည္ေပးပို႔ပါကပို႔ေဆာင္စရိတ္ပါ ျပန္လည္ထုတ္ေပးမွာလား ?

ဟုတ္ကဲ့ပါ၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘက္မွ မွားယြင္းသြားသည့္ ပစၥည္းမ်ားအတြက္သာကုန္က်စရိတ္အားလုံးကို ျပန္လည္ေပးေခ်ေပးပါသည္။


ျပန္လည္ထုတ္ေပးသည့္ေငြကိုဘယ္လိုလက္ခံရမလဲ ?

ပစၥည္းျပန္လည္ သိမ္းယူျပီးသည့္ေနာက္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ကိုက္ညီမွဳ ရွိ မရွိ စစ္ေဆးျပီး သင္႔ထံျပန္လည္ ဆက္သြယ္ကာ သင့္ရဲ႕ပစၥည္းတန္ဖိုးေငြပမာဏႏွင့္ ညီမွ်သည့္ ေစ်းဝယ္ေဘာက္ခ်ာကုဒ္ (သို႔မဟုတ္) ဘဏ္မွ တဆင္႔ ေငြျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။


ေငြျပန္လည္ထုတ္ယူရန္ မည္မွ်ၾကာမည္နည္း ?

ေငြျပန္လည္ထုတ္ယူရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုက္ညီမွဳရွိပါက ပစၥည္းတန္ဖိုးေငြပမာဏႏွင့္ ညီမွ်သည့္ ေစ်းဝယ္ေဘာက္ခ်ာကုဒ္ရယူလိုလ်ွင္ ရံုးဖြင္႔ရက္ ၁ ရက္အတြင္း၊ ဘဏ္မွ တဆင္႔ ေငြလက္ခံလိုလ်ွင္ ရံုးဖြင္႔ရက္ ၃ ရက္အတြင္း ျပန္လည္လက္ခံရရွိႏိုင္ပါသည္။


ျပန္လည္ေပးပို႔သည့္ေငြကိုမရရွိေသးပါကဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ ?

ျပန္လည္ေပးပို႔သည့္ေငြပမာဏ ေဘာက္ခ်ာမရရွိေသးပါကဖုန္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အီးေမးလ္ျဖင့္ျဖစ္ေစဆက္သြယ္ေျပာၾကားႏိုင္ပါသည္။