ေရခဲေသတၱာႏွင့္ေရခဲစက္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 176 ခုရွာေတြ႕ပါသည္

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ား
အထူးဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား