ဂိမ္းစက္ႏွင့္ဂိမ္းေခြမ်ား ကုန္ပစၥည္း 125 ခုရွာေတြ႕ပါသည္

အထူးဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား