ဂိမ္းစက္ႏွင့္ဂိမ္းေခြမ်ား ကုန္ပစၥည္း 109 ခုရွာေတြ႕ပါသည္