ဂိမ္းစက္ႏွင့္ဂိမ္းေခြမ်ား ကုန္ပစၥည္း 108 ခုရွာေတြ႕ပါသည္