ဂိမ္းဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ကုန္ပစၥည္း 49 ခုရွာေတြ႕ပါသည္