စြမ္းအားျဖည္႕အခ်ိဳရည္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 71 ခုရွာေတြ႕ပါသည္

အထူးဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား