အခ်ိဳရည္မ်ား ကုန္ပစၥည္း 131 ခုရွာေတြ႕ပါသည္

အမွတ္တံဆိပ္
အထူးဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား