စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား ကုန္ပစၥည္း 482 ခုရွာေတြ႕ပါသည္

အမွတ္တံဆိပ္
အထူးဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား