ဆံေကသာသံုးစက္ပစၥည္းမ်ား ကုန္ပစၥည္း 56 ခုရွာေတြ႕ပါသည္