ဆံေကသာသံုးစက္ပစၥည္းမ်ား ကုန္ပစၥည္း 44 ခုရွာေတြ႕ပါသည္