ဆံေကသာထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ ကုန္ပစၥည္း 507 ခုရွာေတြ႕ပါသည္