ဆံေကသာထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ ကုန္ပစၥည္း 542 ခုရွာေတြ႕ပါသည္