ဆံေကသာသံုး ပစၥည္းမ်ား ကုန္ပစၥည္း 135 ခုရွာေတြ႕ပါသည္