ဆံေကသာသံုး ပစၥည္းမ်ား ကုန္ပစၥည္း 1217 ခုရွာေတြ႕ပါသည္