ဆံေကသာသံုး ပစၥည္းမ်ား ကုန္ပစၥည္း 102 ခုရွာေတြ႕ပါသည္