ဆံေကသာသံုး ပစၥည္းမ်ား ကုန္ပစၥည္း 137 ခုရွာေတြ႕ပါသည္