ဆံေကသာသံုး ပစၥည္းမ်ား ကုန္ပစၥည္း 111 ခုရွာေတြ႕ပါသည္