ဆံေကသာသံုး ပစၥည္းမ်ား ကုန္ပစၥည္း 113 ခုရွာေတြ႕ပါသည္