ဆံေကသာသံုး ပစၥည္းမ်ား ကုန္ပစၥည္း 121 ခုရွာေတြ႕ပါသည္