က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ကုန္ပစၥည္း 52 ခုရွာေတြ႕ပါသည္