က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ကုန္ပစၥည္း 240 ခုရွာေတြ႕ပါသည္