က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ကုန္ပစၥည္း 62 ခုရွာေတြ႕ပါသည္