အပူေပးစက္ႏွင့္ပန္ကာ ကုန္ပစၥည္း 122 ခုရွာေတြ႕ပါသည္

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ား
အထူးဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား