အပူေပးစက္ႏွင့္ပန္ကာ ကုန္ပစၥည္း 68 ခုရွာေတြ႕ပါသည္

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ား