အပူေပးစက္ႏွင့္ပန္ကာ ကုန္ပစၥည္း 124 ခုရွာေတြ႕ပါသည္

ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ား