အိမ္အလွဆင္ပစၥည္းမ်ား ကုန္ပစၥည္း 1265 ခုရွာေတြ႕ပါသည္

အမွတ္တံဆိပ္
အထူးဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား