အိမ္အလွဆင္ ပစၥည္းမ်ား ကုန္ပစၥည္း 174 ခုရွာေတြ႕ပါသည္