အိမ္အလွဆင္ ပစၥည္းမ်ား ကုန္ပစၥည္း 108 ခုရွာေတြ႕ပါသည္